Menu
Your Cart

Privātuma politika

SIA “Fotorobs” respektē katra indivīda, kurš apmeklē vietni, privātumu. Šī politika izklāsta informāciju, kuru SIA “Fotorobs” var iegūt un uzglabāt, kā arī veidu, kādā šī informācija var tikt lietota. Lūdzam turpmāko izlasiet rūpīgi, lai izprastu mūsu uzskatus un praksi attiecībā pret jūsu personas datiem un veidu, kādā mēs tos apstrādāsim.

1. Pārzinis un tā kontaktinformācija

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA "Fotorobs" (vienotais reģistrācijas Nr. 40003628296, juridiskā adrese: Ausmas iela 22-3, Rīga, Latvija, LV-1006), kurai pieder internetveikals "www.fotoprece.lv, turpmāk – "FOTOROBS".

FOTOROBS kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos: roberts@fotostudija.lv. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties FOTOROBS juridiskajā adresē, var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi.

2. Privātuma politikas mērķis

Privātuma politikas mērķis ir sniegt informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņiem.

 • Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu jeb FOTOROBS klientu,  piemēram: vārds uzvārds, personas kods, dzīves vietas vai piegādes adrese, personīgais tālruņa numurs, personīgais e-pasts, nodarbošanās, saņemtie pakalpojumi, norēķinu informācija, telefoniskās, elektroniskās komunikācijas informācija un cita informācija, kas attiecināma uz fizisku  personu – FOTOROBS klientu.

3. Piemērošanas sfēra

Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz fiziskajām personām jeb datu subjektiem (turpmāk – Klienti):

 • potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem FOTOROBS klientiem un pircējiem,
 • FOTOROBS interneta veikala apmeklētājiem,
 • FOTOROBS veikalu, biroja un citu telpu apmeklētājiem, tajā skaitā, attiecībā uz kuriem tiek veikta videonovērošana;
 • Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā vai vidē Klients sniedz personas datus (FOTOROBS internetveikalā, mobilajās aplikācijās, papīra formātā vai elektroniski) un kādās sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

4. Personas datu apstrādes mērķi (nolūki):

FOTOROBS veic personas datu apstrādi atbilstoši datu apstrādes nolūkiem (mērķiem) un tiesiskiem pamatiem.

 • preču tirdzniecībai un komercdarbības nodrošināšanai:
 • klienta identificēšanai un apkalpošanai;
 • pavadzīmes vai rēķina sagatavošanai;
 • preču piegādei;
 • preču atgriešanai vai maiņai;
 • nomas naudas atgriešanai;
 • garantijas saistību izpildei;
 • preču uzlabošanai, jaunu preču attīstībai;
 • komerciāliem nolūkiem – preču reklamēšanai un izplatīšanai;
 • klientu sūdzību izskatīšanai un apstrādei;
 • klientu noturēšanai
 • lojalitātes celšanai jeb pastāvīgo klientu priekšrocību (atlaižu) piešķiršanai;
 • norēķinu administrēšanai un atskaišu sagatavošanai;
 • mājaslapas un mobilo aplikāciju uzturēšanai un darbības uzlabošanai;
 • biznesa analīzei un plānošanai;
 • statistikas veidošanai, tīmekļa vietnes un pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai;
 • klientiem pielāgota satura veidošanai ar reklāmas palīdzību.
 • informācijas sniegšanai valsts vai pašvaldību iestādēm ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.

5. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

Klienta personas datu apstrādes, ko veic FOTOROBS, tiesiskie (likumīgie) pamati ir šādi:

 • Klienta pieteikums vai pasūtījums – lai izpildītu Klienta pasūtījumu (pirkumu), lai piegādātu preci Klientam, atrieztu preci vai naudu, apmainītu preci, izskatītu Klienta sūdzību, izpildītu garantijas saistības utml.;
 • normatīvo aktu (likumu) izpilde – lai izpildītu FOTOROBS saistošos normatīvajos aktos (likumos) noteiktus pienākumus;
 • Klienta piekrišana;
 • likumīgās intereses – lai realizētu FOTOROBS likumīgās intereses, kas izriet no normatīvajiem aktiem (likumiem) vai no FOTOROBS un Klienta starpā pastāvošajām saistībām.

FOTOROBS likumīgās intereses ir:

 • veikt komercdarbību;
 • veikt preču tirdzniecību;
 • nodrošināt līguma saistību izpildi;
 • saglabāt Klientu preču pasūtījumus, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti mutiski, zvanot uz apkalpošanas tālruņiem, interneta mājas lapā;
 • analizēt FOTOROBS mājaslapas un interneta vietņu darbību, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus;
 • administrēt Klienta kontu FOTOROBS mājaslapā;
 • veikt darbības Klientu noturēšanai;
 • segmentēt klientu datu bāzi preču efektīvākai pārdošanai;
 • attīstīt preces sortimentu;
 • reklamēt savas preces, nosūtot komerciālus paziņojumus;
 • nosūtīt citus ziņojumus par pasūtījuma vai saistību izpildes gaitu un izpildei būtiskiem nosacījumiem;
 • nodrošināt finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku;
 • nodrošināt un veicināt preču pārdošanas un piegādes efektivitāti;
 • administrēt maksājumus un neveiktus maksājumus;
 • vērsties valsts vai pašvaldību iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai, kā arī pēc juridiskās palīdzības;

6. Personas datu apstrāde

 • FOTOROBS veic personas datu apstrādi atbilstoši datu apstrādes nolūkiem (mērķiem) un tiesiskiem pamatiem.
 • FOTOROBS apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiskās iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un FOTOROBS saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.
 • Klienta atteikums sniegt FOTOROBS personas datus, kas ir obligāti nepieciešami noteikto darbību izpildei, rada šķēršļus Klientam saņemt, bet FOTOROBS izpildīt noteiktās darbības, piemēram: pirkt/pārdot preci FOTOROBS interneta veikalā, pasūtīt preces piegādi/piegādāt preci, atgriezt preci, saņemt/atmaksāt naudu par pirkumi, saņemt/piešķirt lojalitātes bonusus u.c.
 • Attiecībā uz Klientu FOTOROBS var veikt automatizētu lēmumu pieņemšanu, t.i. tādu, kuras pamatā ir tikai automatizēta apstrāde, un kas notiek izmantojot tehnoloģiskus līdzekļus un bez cilvēka līdzdalības. Klients var iebilst automatizētu lēmumu pieņemšanai; tas, atsevišķos gadījumos, var ierobežot Klientu izmantot vai saņemt viņam pieejamas iespējas (piemēram, pieteikt preces atgriešanu un pirkuma naudas atmaksu).
 • Klienta pasūtījumu (pirkumu) kvalitatīvai un ātrai izpildei FOTOROBS var pilnvarot trešās personas jeb savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas preču piegādes darbības, kā piemēram, iznomāto preču piegādi, rēķinu izsūtīšanu utml. Ja šo uzdevumu izpildei trešās personas jeb sadarbības partneri apstrādā FOTOROBS rīcībā esošos Klienta personas datus, attiecīgas trešās personas vai sadarbības partneri ir uzskatāmi par apstrādātājiem un FOTOROBS ir tiesības nodot viņiem uzdevumu izpildei vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams konkrēto darbību veikšanai.

7. Personas datu nodošana trešajām personām un trešo valstu subjektiem

FOTOROBS neizpauž trešajām personām un nenodod Klienta personas datus vai jebkādu citu informāciju par Klientu apstrādei ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas Zonas, izņemot:

 • ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, bankai – norēķinu ietvaros, vai, lai nodrošinātu pakalpojumu, piemēram, lai piegādātu preci ar kurjerpastu vai pakomatu);
 • saskaņā ar Klienta nepārprotamu un brīvprātīgu piekrišanu;
 • normatīvajos aktos (likumā) noteiktajām personām, noteiktajos gadījumos, noteiktajā kārtībā un apjomā;
 • FOTOROBS likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi FOTOROBS likumīgās intereses.

8. Personas datu aizsardzība

FOTOROBS aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un FOTOROBS saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus:

 • Datu šifrēšanu, pārraidot datus (SSL šifrēšana);
 • Ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas;
 • Citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām.

9. Personas datu glabāšanas ilgums

FOTOROBS glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv viens no šiem pamatiem:

 • kamēr normatīvajos aktos (likumā) noteiktajā kārtībā FOTOROBS vai Klients var realizēt savas tiesiskās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);
 • kamēr FOTOROBS pastāv normatīvajos aktos (likumā) noteiktais pienākums datus glabāt;
 • kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgais pamats.
 • kad šeit minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti.

10. Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības

Klientam ir tiesības:

 • saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi. FOTOROBS interneta veikala Klientu informācija ir ievietota un pieejama privātajā kabinetā www.fotoprece.lv/pirceja-profils, kur Klients var pārliecināties par savu datu pareizību un tos labot.
 • saskaņā ar normatīvajiem aktiem pieprasīt FOTOROBS piekļuvi saviem personas datiem,
 • pieprasīt FOTOROBS veikt personas datu papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu,
 • iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz FOTOROBS likumīgajām interesēm),
 • uz datu pārnesamību.

Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no FOTOROBS pienākumiem, kas tai ir uzlikti ar spēkā esošajiem ārējiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.

 • Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:
 • rakstveida formā klātienē FOTOROBS juridiskajā vai faktiskajā adresē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
 • elektroniskā pasta veidā, nosūtot to no savas FOTOROBS reģistrētās e-pasta adreses vai parakstot ar drošu elektronisko parakstu;

11. Sīkdatņu apstrāde

Sīkdatne ir informācijas rinda, kas satur tikai tekstu, ko mūsu tīmekļa serveris nosūta uz pārlūkprogrammas sīkdatņu failu uz jūsu datora cietā diska. Tas ļauj mūsu tīmekļa vietnei atcerēties, kas jūs esat, kad ir izveidota saikne starp tīmekļa serveri un tīmekļa pārlūkprogrammu. Galvenais sīkdatnes mērķis ir identificēt lietotājus un ļaut mūsu tīmekļa serverim sniegt jums pielāgotas tīmekļa lapas, kā rezultātā SIA FOTOROBS tīmekļa vietnes apmeklējums kļūst jums personīgāks un atbilstošāks jūsu individuālajām vajadzībām.

 • FOTOROBS tīmekļa vietne (interneta veikals) var izmantot sīkdatnes un citas tehnoloģijas, tādas kā tīmekļa bāksignāli un pikseļu marķējumi.
 • Apmeklējot FOTOROBS tīmekļa vietni (www.fotoprece.lv) lietotājam tiek attēlots logs ar ziņojumu par to, ka tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Aizverot šo ziņojuma logu, lietotājs apstiprina, ka ir iepazinies ar informāciju par sīkdatnēm un tiem piekrīt. Ikvienas tīmekļa pārlūkprogrammas drošības iestatījumos iespējama sīkdatņu ierobežošana un dzēšana.
 • FOTOROBS interneta veikalā (tīmekļa vietnē) tiek izmantoti sīkfaili, identificējot lietotājus kā unikālas, bet anonīmas personas. Sīkfailu lietošana palīdz FOTOROBS uzlabot sniegtos pakalpojumus, piemēram, saglabājot Klienta apskatīto preču sarakstu. Sīkfailu lietošana palīdz FOTOROBS reģistrēt apmeklētāju skaitu un apkopot statistiku un informāciju par apskatīto preci vai rezervācijām. Visi šie dati tiek apkopoti anonīmi, tas nozīmē, ka mēs nevaram savienot datus ar individuālu lietotāju vai autentificētu lietotāju, kas pieteicies vietnē ar mūsu tiešsaistes autentifikācijas pakalpojumu.

12. Sīkdatņu izmantošana

FOTOROBS un mūsu partneri arī izmanto sīkdatnes un citas tehnoloģijas, lai atcerētos personas informāciju, kad jūs izmantojat mūsu tīmekļa vietni, programmas un tiešsaistes pakalpojumus. Tas notiek, piemēram, atceroties informāciju, ko jūs iepriekš norādījāt tīmekļa veidlapā. Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas divu veidu sīkdatnes:

 • Sesijas sīkdatnes: tās ir pagaidu sīkdatnes, kas saglabājas jūsu pārlūkprogrammas sīkdatņu failā, līdz jūs dodaties prom no mūsu tīmekļa vietnes. Sīkdatne pazudīs, ja jūs nepiekļūstat vietnei kādu laiku.
 • Paliekošās sīkdatnes: šāda veida sīkdatnes paliek jūsu pārlūkprogrammas sīkdatņu failā ilgāku laiku. Šis laiks ir atkarīgs no izvēles, ko jūs pieņemat, uzstādot savu interneta pārlūkprogrammu. Paliekošās sīkdatnes ļauj nodot informāciju uz tīmekļa serveri katru reizi, kad kāds apmeklē vietni. Paliekošās sīkdatnes ir pazīstamas arī kā izsekojošās sīkdatnes. Šajās sīkdatnēs var glabāties, piemēram, bet ne tikai, Vietnes valodas iestatījumi, lai atcerētos nākamā apmeklējuma laikā izmantojamo Vietnes valodu.

13. Trešo personu sīkdatnes

 • FOTOROBS var jebkurā laikā izmantot trešās personas reklāmas sniedzēju, apmeklētāju plūsmas analītikas pakalpojumu sniedzēju un citus rīkus, lai nodrošinātu reklāmas un izsekotu mūsu komunikāciju ar Vietnes lietotāju. Trešās personas var izmantot sīkdatnes, lai izvērtētu reklāmu efektivitāti un personalizētu reklāmas saturu. Informācija, ko trešās personas - reklāmas sniedzēji var vākt, var iekļaut tādus datus kā ģeogrāfisko atrašanās vietu vai kontaktinformāciju, piemēram, e-pasta adresi.
 • FOTOROBS tīmekļa vietnē (www.fotoprece.lv) var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko FOTOROBS nenes atbildību.

14. Sīkdatņu atļaušana un bloķēšana

 • Jūs varat atļaut vai bloķēt sīkdatnes, mainot savas interneta pārlūkprogrammas iestatījumus. Lūdzam skatīt savas pārlūkprogrammas instrukcijas lai uzzinātu vairāk par to, kā mainīt savas pārlūkprogrammas iestatījumus.
 • Lūdzam ņemt vērā, ja sīkdatnes tiek bloķētas, noteiktas FOTOROBS tīmekļa vietnes īpašības nebūs pieejamas.

15.Grozījumi Privātuma politikā

FOTOROBS ir tiesības vienpusēji grozīt Privātuma politiku, padarot pieejamu Klientam tā aktuālo versiju. Ar privātuma politikas aktuālo versiju iespējams iepazīties FOTOROBS tīmekļa vietnē https://www.fotoprece.lv/privatuma-politika.

Privātuma politika pēdējoreiz atjaunināta 2020. gada 8. septembrī

Informējam, ka mūsu internetveikalā tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Sīkdatne ir neliels teksta fails, ko tīmekļa vietne saglabā Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad Jūs apmeklējat vietni.
Tas ļauj tīmekļa vietnei atcerēties Jūsu darbības un izvēli (piereģistrēšanos, valodu, fonta lielumu un citas attēlošanas izvēles) pēc laika, lai Jums nebūtu atkārtoti tā jānorāda ikreiz, kad Jūs atgriežaties vietnē vai pārejat no vienas lapas uz citu.
Apstiprinot sīkdatņu izmantošanu, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes.
Privātuma politika